پوسیدگی دندانی شایع ترین بیماری در جوامع انسانی است و بیشتر افراد در طول عمر خود به این بیماری مبتلا می شوند.

با توجه به منشاء میکروبی پوسیدگی، آن را در زمره بیماری های عفونی دسته بندی می کنند.
...