در حال حاضر رشته ها بسيار اشباع هستند و تا پايان طرح بي درآمد