سونوگرافی و بافت متراکم پستان
مطالعات نشان داده اند که ماموگرافی همراه با سونوگرافی سینه ممکن است سرطان سینه کمی بیشتر از ماموگرافی در زنان با سینه های متراکم پیدا کند. با این حال، ماموگرافی به...