سلام این مقاله به نظرم خیلی جالب بود واسه همین خلاصه این مقاله رو گذاشتم تا بخونین

عنوان به فارسی:[/b] مقایسه نتایج سم*زدایی فوق سریع و جایگزینی متادون در عود وابستگان به مواد مخدر خودمعرف
خلاصه به فارسی:
[/b] زمینه: یک روش مرسوم سم*زدایی، جایگزینی مخدر طولانی*اثر به جای مخدر کوتاه*اثر و سپس کاهش تدریجی آن است. روش جدیدتر، سم*زدایی فوق سریع (UROD= ultra-rapid opioid detoxification) به کمک آنتاگونیست*های مخدر تحت بیهوشی عمومی است. درباره نتایج این دو روش، نظرات مختلفی ابراز گردیده است. برای یافتن روش مؤثرتر، در مطالعه حاضر میزان موفقیت ترک در دو گروه در پیگیری یکساله مقایسه شده است. روش*ها: نمونه*ها شامل 211 نفر بود که طی سال*های 1384 و 1385 برای ترک اعتیاد به*صورت خود*معرف به مرکز روانپزشکی فارابی کرمانشاه مراجعه کرده بودند. بیماران پس ازغربال روانپزشکی و تأیید اعتیاد، تحت سم*زدایی قرار می*گرفتند. تعداد 110 نفر با روش UROD و 101 نفر به روش متادون، سم*زدایی شدند. داده*ها از پرونده*های موجود و نیز طی تماس با بیمار یا بستگان اخذ گردید. تحلیل داده*ها با استفاده از آزمون*های مجذور کای و تی*مستقل انجام شد. یافته*ها: در پیگیری یک ساله، عود اعتیاد در گروه UROD، 7/35 درصد و در گروه دیگر 4/56 درصد بود (002/0P=). میانگین سنی بیماران عود یافته گروه UROD (2/5±95/27 سال) نسبت به جمعیت موفق در همان گروه (1/7±4/31 سال) جوان*تر بودند (008/0P=). نتیجه*گیری: شانس موفقیت سم*زدایی و ترک موفق اعتیاد در روش UROD بیشتر است و بیماران جوان*تر، احتمال عود بیشتری دارند. پیشنهاد می*شود که این دو روش در یک مطالعه آینده*نگر با همسان*سازی دو گروه از نظر سنی و درنظرداشتن مدت مصرف مخدر مورد مقایسه قرار گیرند.

فایل کامل این مقاله : [url]http://jbehbood.hbi.ir/library/upload/a[/url] ... farzam.pdf[/size]