با سلام

بنظر شما در کدامیک از شاخه های تخصص, آمار نظرخواهی یا لزوم آن در پروسه درمان (الزاما با share کردن اطلاعات پرشکی بیمار با دیگر متخصصین ) بیشتر است.

جواب سوال برای یک پروژه پژوهشی کاربردی مورد نیاز است.

پیشاپیش از اظهار نظر کارشناسانه شما سپاسگذارم.