صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18

موضوع: روزه گرفتن برای چه بیماریهایی ضرر داره؟

 1. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  doki


  اثر روزه داري بر ميزان فشار داخل چشم در افراد سالمسليماني عباس,رسولي نژاد سيداحمد,مهدي پور الناز,خليليان الهام بابل، بيمارستان شهيد بهشتي، گروه چشم
  سابقه و هدف: نوسان فشار داخل چشم در افراد سالم بعلت نوشيدن آب زياد و تغيير اسمولاريته بوجود مي آيد. در روزه داري شخص روزه دار مقدار زيادي آب و مايعات در سحر و افطار مي نوشد که ممکن است سبب افزايش بيشتر از حد نرمال فشار داخل چشم گرديده و ضايعه عصب اپتيک ايجاد نمايد، لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير روزه داري بر نوسان شديد فشار داخل چشم و ضايعه عصب اپتيک در افراد سالم انجام شد.
  مواد و روشها: اين مطالعه تحليلي مشاهده اي بر روي35نفر 70چشم) از کارکنان بيمارستان شهيد بهشتي بابل که بطور تصادفي انتخاب شدند، در ماههاي رمضان و ذيعقده سال1386انجام شد. فشار داخل چشم توسط دستگاه گلدمن اپلنيشن تونومتر ابتدا در ماه رمضان در سه نوبت صبح، عصر و بعد از افطار اندازه گيري و سپس دو ماه بعد جهت کنترل و مقايسه با ماه رمضان مجددا فشار چشم اندازه گيري و با هم مقايسه شدند.
  يافته ها: ميانگين فشار داخل چشم در ماه رمضان، صبح14.4ميلي متر جيوه، عصر13.6ميلي متر جيوه و بعد از افطار13.8ميلي متر جيوه بود اما دو ماه بعد، صبح
  13.4ميلي متر جيوه و عصرميلي متر جيوه بود، بين صبح ماه رمضان و صبح دو ماه بعد اختلاف معني داري وجود داشتبين صبح و عصر ماه رمضان نيز اختلاف معني داري مشاهده شد. بين عصر و بعد از افطار ماه رمضان اختلاف معني داري مشاهده نشد.
  نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه اگر چه اختلاف معني داري در ميزان فشار داخل چشم در صبح و عصر ماه رمضان و صبح ماه رمضان با دو ماه بعد ديده شد اما چون اين مقدار افزايش از نظر کلينيکي با ارزش نمي باشد، لذا نمي تواند سبب ضايعه عصب اپتيک شود.

  #11 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

 2. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  doki


  اثر روزه* داري* اسلامي* بر وضعيت* متابوليك* بيماران* ديابتي* نوع* 2
  شريفي فرانك,مددي رضا
  /سابقه و هدف: با توجه* به* شيوع* بالاي* بيماري* ديابت*، مسلمان* بودن* و تمايل بهروزه داري در اكثريت بيماران ديابتي ايران و نيز تناقض* هاي* موجود در مورد تاثيرروزه* داري* بر شاخص هاي وضعيت متابوليك آن ها؛ اين* تحقيق* بر روي* بيماران*[/size] ديابتي* نوع* 2 مراجعه* كننده* به* مركز ديابت* شهر زنجان* در سال 1380 انجام* شد.
  مواد و روش* ها: پژوهش* به* روش* شبه* تجربي* بر روي* بيماران* ديابتي* نوع* 2 مراجعه* كننده* به* كلينيك* ديابت* زنجان* انجام* شد. ميزان* قد، وزن*، نمايه* توده* بدني* (BMI) و فشار خون* سيستوليك* و دياستوليك*، قند خون* ناشتا و دو ساعت* بعد از غذا، كلسترول*، تري* گليسريد، انسولين*، كراتينين*، هموگلوبين* گليكوزيله (HbA1c) ، ليپو پروتئين هاي* با دانسيته* پايين (LDL) و بالا (HDL) [سه* روز قبل* از شروع* ماه رمضان و مجددا در پايان* ماه* مبارك* رمضان*، در بيماراني* كه* حداقل* 20 روز متوالي* روزه* داري* كرده* بودند، تعيين شدند و تغييرات* شاخص* هاي*فوق* با روش هاي* آماري*t ]زوج* وsign test ]مورد قضاوت* قرار گرفت*
  يافته*ها: مطالعه* روي* 40 فرد ديابتي* نوع* 2 شامل* 27 زن* و 13 مرد انجام* شد. كاهش* معني*
  داري* در وزن*،BMI ، ميزان* كراتينين* و سطح* انسولين* سرم* بيماران* در طي* ماه* رمضان* مشاهده* شد (P<0.05)
  .كاهش سطح* انسولين* سرم* تنها در گروه* زنان* مورد
  مطالعه* معني دار بود (P<0.05)هم چنين* افزايش* معني* دار قند خون* ناشتا(P<0.005) بدون* تغيير معني* دار در سطح*HbA1cو قند دو ساعت* پس* از غذامشاهده* شد. سطح* كلسترول* كل در طي* ماه* رمضان* كاهش* داشته (P<0.05)ولي* تفاوت* معني* داري* در سطح *HDL،LDLو تري* گليسريد بيماران* مشاهده* نشد. فشارخون* سيستوليك* و دياستوليك* بيماران* نيز تغيير معني* داري* در طي* اين ماه*نداشت
  نتيجه*گيري* و توصيه* ها: روزه* داري* براي* بيماران* ديابتي* نوع 2زيان* آور نيست*، بلكه* در مورد بيماران* چاق* داراي* اثرات* مفيد نيز مي*باشد. انجام* مطالعات* گسترده*تر به ويژه در بيماران* با مصرف* انسولين* توصيه* مي شود

  #12 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

 3. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  doki


  ارتباط روزه داري در سه ماهه اول حاملگي و وزن هنگام تولد نوزاد بيمارستان ميرزا كوچك خان - 1380رحيمي شعرباف فاطمه,ولدان مهرناز
  مقدمه: بسياري از زنان حامله بر اساس اعتقادات مذهبي خود اقدام به گرفتن روزه در ايام ماه رمضان و يا ساير ايام مستحبي مينمايند. مجوز فقيه بري انجام اين عبادت در زنان حامله منوط به بي ضرر بودن آن براي مادر و جنين ميباشد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط وزن هنگام تولد نوزاد با روزه داري در سه ماهه اول حاملگي و پاسخ گفتن به قسمتي از سوال فوق است.
  مواد و روشها: مطالعه بر روي خانم هاي حامله ترم در بيمارستان ميرزا کوچک خان صورت گرفت. بر اساسLMP و سونوگرافي زير20هفته، سن حاملگي فردر در ايام ماه رمضان محاسبه مي شد و در صورتي که روزه داري در محدوده سه ماهه اول بارداري بود، فرد وارد مطالعه مي شد. حاملگي چندقلويي و سن حاملگي زير 37 هفته شرايط خروج از مطالعه بودند.خانم واجد شرايط مطالعه در 4گروه مقايسه شدند. 130نفر (%31)روزه نگرفته بودند (گروه غير روزه دار) و 290نفر سابقه روزه داري به مدت 1-35روز با ميانه 15روز داشتند که در سه گروه A-9روزه )،B(??-??روزه) وC (? 20 روزه) طبقه بندي شدند.
  يافته ها : چهار گروه از نظر ميانگين سن، سن حاملگي، پارتي و اضافه وزن طي بارداري با يکديگر اختلاف معني دار نداشتند. ميانگين وزن هنگام تولد نوزاد در گروه غير روزه دار 3162.8 گرم و در سه گروه A،Bو Cبه ترتيب 3290.8و3179.0 و 3062.6 گرم بود. آناليز واريانس اين اختلاف را معني دار نشان داد و با تست Bonferroniاختلاف ميانگين وزن بين گروه Aو Cمعني دار حاصل شد(P=0.028). ميران فراواني وزن تولد 2500>گرم (LBW)]در گروه Cبالاتر از ساير گروه ها بود(P=0.008). نسبت شانس تولد نوزادLBW در گروه 4.6 Cبرابر گروه غير روزه دار بود%95 CI: 2-10.7)
  نتيجه گيري و توصيه ها: تولد نوزاد LBWبا روزه داري ?20روز در سه ماهه اول حاملگي ارتباط دارد. بدينوسيله ميتوان اعلام نمود که روزه گيري سه ماهه اول حاملگي به دليل ضرر براي جنين مجوز ندارد.

  #13 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

 4. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  doki


  EFFECTS OF RAMADAN FASTING ON ACUTE UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING DUE TO PEPTIC ULCEREMAMI M.H.,RAHIMI H. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  BACKGROUND: As, acid negatively affects duodenal and gastric mucosal defense, we designed this study to investigate if fasting during Ramadan can promote peptic ulcer and its complication, acute upper gastrointestinal bleeding.
  METHODS: All patients files who had admitted to hospital with acute upper gastrointestinal bleeding from 10th day of Ramadan till one month later, in 2002 to 2004 were reviewed. Patients were divided into two groups: fasting group who were fasting, at least 10 days before admission and non-fasting group.
  RESULTS: A total of 236 patients were included in the study; fasting group involved 108 subjects and non-fasting group 128 ones. Both groups were matched regarding ****, predisposing factors and underlying diseases. Fasting group showed more frequent duodenal ulcer (38%) compared to non-fasting group (19.5%) (P = 0.002). The frequency of esophageal varices was significantly higher in non-fasting group. There was no correlation between fasting and other causes of gastrointestinal bleeding. In fasting group 38%, and in non-fasting group 18.9%, had previous dyspeptic symptoms (P = 0.001). Two groups were similar regarding prognostic factors. CONCLUSION: It seems Ramadan fasting can increase acute upper gastrointestinal bleeding due to duodenal ulcer, but it does not make its prognosis poorer than that in non-fasting patients. Dyspeptic symptoms could be considered as alarming signs for patients who want to fast during Ramadan.

  #14 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

 5. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  drtakta


  ممنون دکی جان و دکتر بهار بخاطر مطالب جالبتون
  عالی بود!

  #15 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

 6. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  ثنا


  مطالبی که در لینک زیرهست نتیجه مطالعاتی در مسلمانان کشور های مختلف در مورد روزه داری در بیماری های مختلفه که در نشریه نوین پزشکی ترجمه و ارائه شده به نظرم علاوه بر مطالب خوبی که دوستان در پست های قبلی زحمت کشیده ان گذاشتن مطالب خوبیه که ممکنه با پرسش اونا در روزهای آینده از جانب بیمارا مواجه بشیم.
  http://www.salamatiran.com/pdf/novin/506_14.pdf

  #16 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

 7. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  asal banoo 60


  میشه در مورد افراد مبتلا به شوک وازوواگال هم توضیح دهید؟

  #17 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

 8. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  سبزه


  سلام دوستان ،فردی که در حال مصرف ایزوترتینویین خوراکی (روآکوتان) است آیا می تونه روزه بگیره؟(از این جهت که این دارو خشکی مخاطات میده)

  #18 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۰:۳۴

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

طراحی شده توسط تیم نرم افزاری science.ir